نشانی: چشمهای دخترم !حمیده...

...خاطراتم را ، جز چشمهایت، در ازای یک جفت بال فروختم...

مرداد 93
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست